Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – specjalistyczny zespół reanimacyjno-transportowy i/lub karetka z lekarzem we wszystkie dni tygodnia w ciągu całej doby. ROZSTRZYGNIĘTY

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
zaprasza oferentów do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na zabezpieczeniu transportu sanitarnego, na okres od dnia 19.03.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. w poniższym zakresie:

specjalistyczny zespół reanimacyjno-transportowy i/lub karetka z lekarzem we wszystkie dni tygodnia w ciągu całej doby

W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi obowiązujących przepisów. Oferty na udostępnionych formularzach, należy skła­dać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach w siedzibie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock – Sekretariat (parter).

Postępowanie konkursowe prowadzi komisja konkursowa powo­łana przez Dyrektora Naczelnego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. Składanie ofert do dnia 18.03.2021 r. do godz. 12.00.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert dnia 18.03.2021 r.  o godz. 13.00.
  3. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń dnia 18.03.2021 r. godz. 15.00.
  4. Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest.

6. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora Centrum, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem www.otwock-szpital.pl, pod nr tel. (22) 34 46 423 lub w siedzibie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – Biuro Prawne (parter) do dnia zamknięcia przyjmowania ofert.

Dyrekcja szpitala zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert w całości lub części.

Komplet dokumentacji do pobrania pod poniższym linkiem:

AKTUALIZACJA 18.03.2021 r.

Do konkursu ofert przystąpił jeden oferent – FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o. Złożona oferta spełniała kryteria formalne. Oferent został zaproszony do podpisania umowy.

Pliki