Biuro Pełnomocnika Praw Pacjenta

W skład Biura Pełnomocnika Praw Pacjenta wchodzą:

Do działalności podstawowej Biura należy:

 1. monitorowanie przestrzegania praw pacjentów leczonych w Centrum, a w szczególności:
  1. udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. w ramach swojej działalności występuje w imieniu pacjenta, na jego prośbę lub członka rodziny w ramach udzielonych pełnomocnictw i zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami w podmiotowej sprawie,
  3. pełni funkcje łącznika pomiędzy chorym leczonym w szpitalu a środowiskiem rodzinnym, zakładem pracy, placówką oświaty i wychowania, pomocy społecznej ochrony zdrowia i innymi instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi,
  4. przyjmuje skargi od pacjentów na działanie personelu,
  5. podejmuje działania wyjaśniające w zakresie złożonych skarg i wniosków,
  6. udziela odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,
  7. prowadzi badania środowiskowe pacjenta, ustala jego sytuację społeczną w celu udzielenia wszechstronnej pomocy zgodnie z kompetencjami,
  8. prowadzi rejestr skarg i wniosków,
  9. przedstawia Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych okresowe informacje dotyczące przestrzegania praw pacjenta oraz działań podejmowanych w tym zakresie 2 razy w roku; :
 2. realizacja innych zadań zleconych przez Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych.