Regulamin parkingu Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ul. Reymonta 83/91, cennik oraz dodatkowe informacje

PARKING NIESTRZEŻONY PŁATNY – REGULAMIN

 1. Parking MCLChPiG jest parkingiem niestrzeżonym płatnym przeznaczonym dla samochodów osobowych.
 2. Kierowca pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 3. Na terenie MCLChPiG obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu na terenie parkingu wynosi 20 km/h.
 4. Kierowca wjeżdżając na parking jest zobowiązany do pobrania biletu parkingowego. Bilet należy okazać każdorazowo na żądanie ochrony wewnętrznej szpitala.
 5. Wysokość opłat parkingowych na terenie MCLChPiG określa cennik.
 6. Opłata za parkowanie jest naliczana i pobierana przy wyjeździe z parkingu w terminalu wyjazdowym. Opłaty można dokonać także w kasie parkingu znajdującej się w portierni w Pawilonie Głównym.
 7. Za zagubienie biletu parkingowego pobierana jest opłata według cennika.
 8. Kierowcy mogą wykupić miesięczną kartę abonamentową po zgłoszeniu się do Działu Administracyjno-Gospodarczego szpitala.
 9. W przypadku zagubienia karty należy natychmiast ten fakt zgłosić ochronie wewnętrznej szpitala. Za wystawienie nowej karty w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia pobierana jest oplata według cennika.
 10. Parkowanie pojazdów jest dozwolone na wyznaczonych miejscach postojowych z wyjątkiem miejsc zarezerwowanych dla pojazdów uprzywilejowanych.
 11. Za zajęcie zarezerwowanego miejsca postojowego przez pojazd nieuprawniony pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem w kasie parkingu.
 12. Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy zagrażające bezpieczeństwu ruchu mogą zostać przestawione. Opłata za przestawienie pojazdu zawarta w cenniku jest dodatkowo powiększana o koszty holowania.
 13. W przypadku uszkodzenia szlabanu lub innych urządzeń parkingowych z winy kierowcy ponosi on pełny koszt naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu.
 14. Kierowca pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń ochrony wewnętrznej szpitala.
 15. MCLChPiG nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd, jego wyposażenie i inne rzeczy pozostawione na terenie parkingu.
 16. Wjazd na parking zabroniony jest pojazdom przewożącym materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe lub inne zagrażające życiu i zdrowiu ludzi.
 17. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pojazdu lub zauważenia innych naruszeń bezpieczeństwa ruchu drogowego należy skontaktować się z ochroną wewnętrzną szpitala.
 18. Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu można zgłaszać do Działu Administracyjno-Gospodarczego Centrum.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2019 roku.

Telefon alarmowy: (22) 34-46-200