Informacje dla pacjenta

Na pierwszą wizytę w Poradni pacjent powinien zabrać ze sobą:

 1. Skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty
 2. Wyniki zgromadzonych badań laboratoryjnych i obrazowych
 3. dowód osobisty
 4. dokument potwierdzający ubezpieczenie – aktualny

Pacjent zgłaszający się do Szpitala powinien zabrać ze sobą:

 1. Skierowanie do szpitala, (nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia./
 2. Dokument potwierdzający ubezpieczenie – aktualny.
 3. Dowód osobisty.
 4. Całą posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia – niezależnie od tego kiedy miało ono miejsce

Termin przyjęcia do Centrum może być uzgodniony bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Pacjent z uzgodnionym terminem przyjęcia zgłasza się do Izby Przyjęć, po badaniu wstępnym i zarejestrowaniu jest kierowany do właściwego oddziału szpitalnego. Przy przyjęciu do szpitala pacjent powinien posiadać.

 1. Pidżamę, obuwie zamienne, ew. szlafrok.
 2. Przybory toaletowe i inne potrzebne do utrzymania higieny osobistej.
 3. Spis przyjmowanych leków.
 4. Leki własne specjalistyczne.
 5. Dane osoby upoważnianej do informowania o stanie zdrowia (imię, nazwisko, tel. kontaktowy)

Do uzyskania zwolnienia lekarskiego potrzebne są następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty
 • Nazwa i NIP zakładu pracy, w którym pacjent jest zatrudniony.

Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej od czerwca 2017 r.

Maksymalna wysokość opłaty brutto za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 8,00 zł,
 • jedną stronę kopi dokumentacji medycznej – 0,30 zł,
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,50 zł.

Cennik usług mazowieckiego centrum

regulamin_organizacyjny_2017

Informacja dla osób które trwale bądź przejściowo mają problemy z komunikowaniem się.

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy udostępnia osobom uprawnionym tj. osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, możliwość komunikacji i zapisu na świadczenia zdrowotne poprzez pocztę elektroniczną:
dla świadczeń udzielanych w poradniach – poradniachp@otwock-szpital.pl dla świadczeń udzielanych w szpitalu – izba.przyjec@otwock-szpital.pl. Informujemy, że osoby uprawnione mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN po wcześniejszym złożeniu wniosku – wniosek
Jednocześnie osoba uprawniona w kontakcie z Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ma prawo korzystać z pomocy osoby przybranej (mającej co najmniej 16 lat), swobodnie wybranej, obdarzonej przez osobę uprawnioną zaufaniem.

Skargi i wnioski

Każdy pacjent ma prawo do wyrażenia swojej opinii, złożenia skargi lub wniosku. W takich przypadkach swoje uwagi można zgłaszać ustnie lub w formie pisemnej z zachowaniem kolejności administracyjnej: do lekarza prowadzącego, ordynatora oddziału, dyrekcji Centrum. Skargi i wnioski można składać osobiście do:

 1. Dyrektora Naczelnego – w piątki w godz. 13.00 do 14.00.
 2. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych – w czwartki w godz. 13.00 do 14.00.
 3. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych – w poniedziałki w godz. 13.00 do 14.00.
 4. Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – w środy w godz. 13.00 do 14.00.

Wszelkie Państwa uwagi są dla nas cennym źródłem informacji o pracy naszej placówki i służą stałej poprawie jakości świadczonych usług.

Ogólne zasady odwiedzania pacjentów

  1. Odwiedzanie pacjentów w szpitalu dozwolone jest codziennie, od godziny 13:30 – 17:00.
  2. W oddziale może zostać wprowadzony zakaz wizyt, jeżeli ważne względy organizacyjne lub sytuacja epidemiologiczna tego wymagają.
  3. Rodzina lub opiekunowie mogą odwiedzać pacjentów w salach, a gdy stan pacjenta na to pozwala, wychodzić z nim na teren szpitala. Zabrania się wyprowadzania dzieci poza teren oddziału bez zgody lekarza prowadzącego bądź dyżurnego. Osoba odwiedzająca (poza rodzicami), która chce zabrać dziecko poza teren oddziału – na spacer po terenie szpitalnym, musi posiadać pisemną zgodę rodziców, legitymować się dowodem osobistym, a jej dane personalne wpisuje do zeszytu wyjść pacjentów – lekarz lub pielęgniarka dyżurna.
  4. Przed wyjściem na teren szpitala pacjent powinien zgłosić się do dyżurki pielęgniarskiej i poinformować o swoim wyjściu.
  5. Opuszczanie oddziału szpitalnego nie dotyczy chorych zakaźnie.
  6. Jednego pacjenta może odwiedzać jedna osoba, a w szczególnych przypadkach dwie.
  7. Obowiązkiem osoby odwiedzającej jest:
   1. zapoznać się z treścią „Zasad odwiedzania pacjentów” w celu ich przestrzegania;
   2. pozostawić w szatni zewnętrzne okrycie i bagaż podręczny;
   3. podporządkować się poleceniom i wskazówkom personelu medycznego;
   4. przestrzegać zasad przebywania w oddziale szpitalnym;
   5. zachowywać się w sposób niezakłócający pracy personelu i spokoju pozostałych pacjentów.
  8. Osobom odwiedzającym zabrania się:
   1. przebywania w jadalni podczas wydawania posiłków;
   2. dostarczania pacjentom ciężko chorym artykułów spożywczych bez uprzedniego porozumienia się z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką dyżurną;
   3. dostarczania alkoholu i wyrobów tytoniowych na teren szpitala;
   4. prowadzenia głośnych rozmów;
   5. palenia tytoniu na terenie i w pomieszczeniach szpitala;
   6. składania wizyt w stanie nietrzeźwym;
   7. korzystania z kuchenek elektrycznych, grzałek, żelazek itp.
  9. Rodzina odwiedzająca pacjenta może zgłaszać się po informację o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie do ordynatora lub kierownika oddziału lub lekarza prowadzącego, a w godzinach popołudniowych do lekarza dyżurnego oddziału.
  10. Rodzina lub opiekunowie odwiedzający pacjenta powinni informować pielęgniarkę lub lekarza prowadzącego o ważnych własnych spostrzeżeniach dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
  11. Osobom nieprzestrzegającym zaleceń i przepisów, personel medyczny ma prawo polecić opuszczenie szpitala.

Ogólne zasady odwiedzania pacjentów mogą zostać zmienione w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

 

Pliki