Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest
  Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy,
  adres: 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80
 2. W Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy jest powołany Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować:
  Inspektor Ochrony Danych,
  iod@otwock-szpital.pl
  05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji procesu leczenia na podstawie: Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane są nie-zbędne do zapewnienia ciągłości procesu leczenia oraz podmioty posiadające uprawnienia do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom.
 5. Dane osobowe Pani/Pana nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jednak w przypadku zaistnienia potrzeb przekazywania takich danych,
  ma Pani/Pan do uzyskania informacji o podstawie prawnej takiego działania oraz może Pani/Pan uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa dotyczących przechowywania i archiwizowania dokumentacji będącej własnością Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania (o ile odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadrzędnego, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest: wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiąza-na (-zany) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji procesu leczenia.
 10. Administrator danych nie stosuje profilowania i nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.