Powtórne ogłoszenie o konkursie pielęgniarki oddziałowe

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (powtórne)

DYREKCJA

Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

ogłasza konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych; Oddziału III Chorób Płuc, IV Chorób Płuc i Gruźlicy,
VI Chorób Płuc i Gruźlicy,  VII Anestezjologii i Intensywnej Terapii, VIII Chorób Płuc i Gruźlicy, X Chorób Płuc
i Gruźlicy, XI Chirurgii Klatki Piersiowej, XII Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej .

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2023 poz. 1515):

Pisemne oferty powinny zawierać:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;
  • a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

 (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ( wpisać nazwę oddziału, którego dotyczy konkurs).

Dokumenty można złożyć;

– osobiście w  Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Otwocku, ul. Narutowicza 80,  (tel. 22 344 64 13 )
 w godz. 9.00-14.00

 – za pośrednictwem poczty na adres:. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 05-400 Otwock
ul. Narutowicza 80.  Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa 26 czerwca 2024r roku .

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Mazowieckiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:

  • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Mazowieckiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy są udostępnione na stronie www.otwock-szpital.pl

  • kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
  • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel.: 22 344 63 25

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

• Administrator danych: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych

• Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych (aplikacje kandydatów)

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych.

• Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.