OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,
05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 ogłasza konkurs na stanowisko
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

WYMAGANIA

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2023 poz.1515), tj. tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny oraz minimum 8 lat pracy w zawodzie.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021r poz. 430),
to jest:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność
 z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu
lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
7) kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko;

WYMAGANIA DODATKOWE/OPCJONALNE

1) znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów

leczniczych, w tym wymagań akredytacyjnych,

2) znajomość procedur medycznych i zasad rozliczania kontraktów NFZ,

3) doświadczenie w zarządzaniu projektami, wdrażaniu zmian w organizacji,

4) preferowana specjalizacja: pulmonologia.

OFERTY

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach (osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty) z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku”, na adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc
i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, w terminie do dnia 15 lipca 2024r.
Dzień 15 lipca jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Mazowieckiego Centrum najpóźniej
w dniu 15 lipca do godz. 13.00.
Oferty konkursowe złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję konkursową oraz zostaną zwrócone adresatom.
O terminie posiedzenia komisji konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Termin rozpatrzenia kandydatur przewiduje się w lipcu 2024r.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

w Otwocku.

KONTAKT

Wszelkich informacji udziela Kierownik Zespołu Kancelaryjnego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, Maria Rybitwa tel. 22 344 64 71.

Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty i oświadczenia powinny być złożone w języku polskim, dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, nie będą one rozpatrywane przez Komisję konkursową;
2. Posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc
i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Narutowicza 80 (budynek Administracji);
3. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję konkursową.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie;

2. Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku;

3. Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem iod@otwock-szpital.pl;

4. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych;

5. Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych (aplikacje kandydatów);

6. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych;

7. Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

Informacja dla kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można pobrać ze strony: 

STATUS PRAWNY
https://www.biuletyn.abip.pl/mazow_centr_otwock/4854

STATUT https://www.biuletyn.abip.pl/mazow_centr_otwock/4855

REGULAMIN ORGANIZACYJNY https://www.biuletyn.abip.pl/mazow_centr_otwock/4856

SCHEMAT ORGANIZACYJNY https://www.biuletyn.abip.pl/mazow_centr_otwock/4857

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ 2024 ROK udostępniany kandydatom po przesłaniu zapytania

lub uzyskać w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.