Konkurs ofert dla lekarzy pulmonologów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz MCLChPiG w Otwocku (7/2024). AKTUALIZACJA

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU

05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80


na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654 ze zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz MCLChPiG w Otwocku w zakresie:

Pulmonologia – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę

§ 1.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionych zakresach zostanie zawarta na okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2029 r.

§ 2.

Projekt umowy oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są na stronie internetowej Centrum raz w Biurze Radcy Prawnego MCLChPiG.

§ 3.

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych i opatrzonych hasłem „Konkurs ofert – pulmonolog”, do dnia 14.06.2024 r. godz. 11.00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2024 r. o godz. 13.00.

§ 4.

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 14.06.2024 r. do godziny 15:00, a wynik zostanie ogłoszony na stronie internetowej MCLChPiG.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty dla ogłaszającego według oceny Komisji Konkursowej. Ocenie podlegać będzie zgłoszone przez oferenta m.in. doświadczenie, kwalifikacje, wysokość zaproponowanego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oraz deklarowany wymiar pracy (ilość godzin/miesiąc).

3. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

5. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

AKTUALIZACJA. Termin na składanie ofert zostaje przedłużony do dnia 27.06.2024 do godz. 16:00.

Pliki