Rekrutacja na stanowisko Kierownika Izby Przyjęć

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Izby Przyjęć

Oferujemy:

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt

– współpracę z szerokim gronem specjalistów chorób płuc

– nowoczesną izbę przyjęć (przyjęcia głównie planowe)

– możliwość pełnienia dyżurów medycznych

Zakres podstawowych zadań:

– odpowiedzialność za sprawne zarządzanie i kierowanie izbą przyjęć pod względem medycznym, organizacyjnym, administracyjnym i gospodarczym,

– koordynacja ruchu chorych, organizacja przyjęć planowych, współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi szpitala,

– sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu diagnostyczno-terapeutycznego, udzielanie świadczeń medycznych,

– zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów, nadzór nad dokumentacją medyczną,

– skuteczne i efektywne realizowanie kontraktów i umów zawartych przez szpital w części mającej zastosowanie do działalności izby przyjęć,

– optymalizacja funkcjonowania komórki organizacyjnej, kontrola kosztów i jakości procedur medycznych.

Poszukiwane kompetencje:

Kandydat powinien posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2023r poz. 1515)
wyższe wykształcenie medyczne

– prawo wykonywania zawodu lekarza
– minimum 8 lat doświadczenia zawodowego

– doskonała organizacja pracy, wysoki poziom zaangażowania i odpowiedzialności.

Preferowane specjalizacje: pulmonologia, choroby wewnętrzne, ratownictwo medyczne.

Oferty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie do 30 czerwca 2024 r. w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, ul. Narutowicza 80 kod 05-400. Na kopercie kandydat powinien umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko kierownika Izby Przyjęć.”

Szczegółowych informacji udziela Dział Kadr, tel. 22 344 64 15.

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”