Konkurs ofert dla lekarzy torakochirurgów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz MCLChPiG w Otwocku. AKTUALIZACJA

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU

05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80


na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654 ze zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz MCLChPiG w Otwocku w zakresach:

  1. Torakochirurgia – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę wraz z pełnieniem funkcji kierownika oddziału;
  2. Torakochirurgia – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę wraz z pełnieniem funkcji zastępcy kierownika oddziału;
  3. Torakochirurgia – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę wraz z pełnieniem funkcji kierownika bloku operacyjnego;
  4. Torakochirurgia – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę;

§ 1.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionych zakresach zostanie zawarta na okres od dnia 01.05.2024 r. do dnia 31.05.2030 r.

§ 2.

Projekt umowy oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Biurze Radcy Prawnego oraz na stronie internetowej MCLChPiG.

§ 3.

1. Oferty należy składać w kopertach zamkniętych i opatrzonych hasłem „Konkurs ofert – Torakochirurgia”, do dnia 22.04.2024 r. godz. 11:00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2024 r. o godz. 13:00.

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w każdym z zakresów. 

§ 4.

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu otwarcia ofert o godzinie 15:00, a wynik zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej MCLChPiG.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty dla ogłaszającego według oceny Komisji Konkursowej. Ocenie podlegać będzie zgłoszone przez oferenta m.in. doświadczenie, kwalifikacje, wysokość zaproponowanego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oraz deklarowany wymiar pracy (ilość godzin/miesiąc).

3. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 5. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

AKTUALIZACJA 22.04.2024 r. Postępowanie konkursowe zostało przedłużone do dnia 29 kwietnia 2024 r. w zakresach nr 2,3,4. W zakresie nr 1 złożono jedną ofertę. Oferta spełniała kryteria formalne. Oferenta zaproszono do zawarcia umowy.

AKTUALIZACJA 29.04.2024 r. Postępowanie konkursowe zostało przedłużone do dnia 13 maja 2024 r. w zakresach nr 2,3,4.

Pliki