Konkurs ofert dla lekarzy psychiatrii na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz MCLChPiG w Otwocku. ROZSTRZYGNIĘCIE 10.05.2023 r.

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU

05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80


na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654 ze zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz MCLChPiG  w Otwocku w zakresie:

Psychiatrii – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w formie konsultacji;

§ 1.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionych zakresach zostanie zawarta na okres od dnia 15.05.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2.

Projekt umowy oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Biurze Radcy Prawnego oraz na stronie internetowej.

§ 3.

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych i opatrzonych hasłem „Konkurs ofert – Psychiatria”, do dnia 10.05.2023 r. godz. 11:00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2023 r. o godz. 12:00.

§ 4.

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu otwarcia ofert do godziny 15:00, a wynik zostanie ogłoszony na stronie internetowej MCLChPiG.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty dla ogłaszającego według oceny Komisji Konkursowej. Ocenie podlegać będzie zgłoszone przez oferenta m.in. doświadczenie, kwalifikacje, wysokość zaproponowanego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oraz deklarowany wymiar pracy (ilość godzin/miesiąc).

3. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 5. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

ROZSTRZYGNIĘCIE 10.05.2023 r.

W postępowaniu złożono 1 ofertę  spełniającą kryteria formalne – oferent: Indywidualna Praktyka Lekarska Lekarz Specjalista Psychiatria – Justyna Sabela – został zaproszony do podpisania umowy.

Pliki