Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki. ROZSTRZYGNIĘCIE.

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU

05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80


na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654 ze zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert dla pielęgniarek/pielęgniarzy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz MCLChPiG w Otwocku.

§ 1.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionych zakresach zostanie zawarta na okres od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Projekt umowy oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są na stronie internetowej Centrum.

§ 3.

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych i opatrzonych hasłem „Konkurs ofert – pielęgniarki”, do dnia 18.10.2021 r. godz. 12.00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2021 r. o godz. 13.00.

§ 4.

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 18.10.2021 r. do godziny 15:00, a wynik zostanie ogłoszony na stronie internetowej MCLChPiG.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty dla ogłaszającego według oceny Komisji Konkursowej. Ocenie podlegać będzie zgłoszone przez oferenta m.in. doświadczenie, kwalifikacje, wysokość zaproponowanego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oraz deklarowany wymiar pracy (ilość godzin/miesiąc).

3. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

5. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokumenty do pobrania:

ROZSTRZYGNIĘCIE:

1. Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego, w dniu 18 października 2021 r., godz. 13.00.

2. Komisja w składzie: Marcin Bender, Grzegorz Krasowski, Maria Saramak.

3. Do konkursu zgłoszono dwie oferty.

4. Komisja zarekomendowała zawarcie umowy z wszystkimi Oferentami.            

5. Protokół odczytano w obecności wszystkich członków komisji, nikt nie wniósł uwag do treści protokołu.

Pliki