Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia obsady lekarskiej dla procedury stwierdzania zgonów w Hospicjum prowadzonym przez Zamawiającego. AKTUALIZACJA

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU

05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80


na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654 ze zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz MCLChPiG  w Otwocku w zakresie:

Stwierdzanie zgonów – świadczenia medyczne udzielane przez lekarza specjalistę w Hospicjum Stacjonarnym.  

§ 1.

Umowa na udzielanie świadczeń medycznych w wyżej wymienionych zakresach zostanie zawarta na okres od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2.

Projekt umowy oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Biurze Radcy Prawnego oraz na stronie internetowej.

§ 3.

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych i opatrzonych hasłem „Konkurs ofert – stwierdzanie zgonów”, do dnia 21.01.2021 r. godz. 15:00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2021 r. o godz. 12:00.

§ 4.

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu otwarcia ofert o godzinie 13:00, a wynik zostanie ogłoszony na stronie internetowej MCLChPiG.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty dla ogłaszającego według oceny Komisji Konkursowej. Ocenie podlegać będzie zgłoszone przez oferenta m.in. doświadczenie, kwalifikacje, wysokość zaproponowanego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oraz deklarowany wymiar pracy (ilość godzin/miesiąc).

3. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

5. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

AKTUALIZACJA 22.01.2021 r.

Z uwagi na brak złożonych ofert, Zamawiający przedłuża termin na ich złożenie do 28 stycznia 2021 r.

Pliki