Ogłoszenie o konkursie dla pielęgniarek oddziałowych

Dyrekcja

Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

w Otwocku

ogłasza ponownie konkurs na stanowiska:

Pielęgniarek Oddziałowych :

1) Oddziału IV Chorób Płuc i Gruźlicy,

2) Oddziału V Chorób Płuc i Gruźlicy,

3) Oddziału VI Chorób Płuc i Gruźlicy,

4) Oddziału VII Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

5) Oddziału XI Chirurgii Klatki Piersiowej,

6) Oddziału XII Chorób Wewnętrznych Klatki Piersiowej,

7) Bloku Operacyjnego.

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone
  za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu
  lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego nas stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału……………………. Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922) .

Termin wpłynięcia wymaganych dokumentów do Działu Kadr upływa w dniu 30 października 2020r.

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i  nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału …………………… Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, w następujący sposób:

 • pocztą na adres: Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80 05-400 Otwock;
 • osobiście za potwierdzeniem doręczenia w Dziale Kadr.

Informujemy, że:

 • Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur zależny będzie od sytuacji epidemiologicznej, posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ul. Żelazna 59 – VII piętro.
 • materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala kandydaci będą mogli uzyskać w Dziale Kadr Szpitala
 • kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;

tel. 0-22  344 63 25