Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii. POSTĘPOWANIE przedłużone do 18.09.2020 r.

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU

05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654 ze zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług elektroradiologicznych udzielanych przez techników na rzecz MCLChPiG  w Otwocku.

1.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionych zakresach zostanie zawarta na okres od dnia 03.09.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

2.

Projekt umowy oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Biurze Radcy Prawnego oraz na stronie internetowej.

3.

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych i opatrzonych hasłem „Oferta w konkursie ofert – na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług elektroradiologicznych udzielanych przez techników medycznych” ”, do dnia 2.09.2020 r. godz. 11:00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.09.2020 r. o godz. 13:30.

4.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu otwarcia ofert o godzinie 15:00, a wynik zostanie ogłoszony na na stronie internetowej MCLChPiG.
  2. Konkurs przeprowadzony będzie w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty dla ogłaszającego według oceny Komisji Konkursowej. Ocenie podlegać będzie zgłoszona przez oferenta wysokość zaproponowanego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oraz deklarowany wymiar pracy (ilość godzin/miesiąc).
  3. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  4. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
  5. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokumenty do pobrania:

AKTUALIZACJA

Postępowanie zostaje przedłużone do dnia 18 września 2020 r. z uwagi na brak złożonych ofert w pierwotnym terminie.

Pliki