Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie tomografii komputerowej. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Dyrektor

Mazowieckiego Centrum

Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

w Otwocku, ul. Narutowicza 80, kod pocztowy 05-400

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654 ze zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie tomografii komputerowej

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdującymi się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz opisem: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań tomografii komputerowej. Nie otwierać do dnia 19.11.2019 r. do godz. 12.00”. należy złożyć w siedzibie udzielającego zamówienia do dnia 19.11.2019 r. do godz. 11.00 – Sekretariat.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.)

Komplet dokumentacji w załączeniu.

ADNOTACJA 20.11.2019 r.

Do konkursu zgłoszono jedną ofertę. Komisja zarekomendowała wybranie oferty „ALL-MEDI” Sp. z o.o., ul. Warszawska 11/13, 05-400 Otwock

Pliki