Przetarg na dzierżawę lokalu o powierzchni 41 m2 w części budynku „Brama” przy ul. Reymonta 83/91

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku ul. Narutowicza 80, ogłasza przetarg na dzierżawę lokalu o powierzchni 41 m2 w części budynku „Brama” przy ul. Reymonta 83/91 na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Oferty należy składać w formie pisemnej w Kancelarii Centrum do dnia 14 czerwca 2019r do godz. 10 00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 300,00 zł. na konto Centrum Bank PEKAO S.A. 79 1240 6074 1111 0000 4999 3107 . Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2019r o godz. 1030 .

Warunki uczestnictwa w przetargu do wglądu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.