Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki. AKTUALIZACJA: POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU

05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654 ze zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert dla pielęgniarek na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz MCLChPiG w Otwocku.

1.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionych zakresach zostanie zawarta na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 2.

Projekt umowy oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są na stronie internetowej Centrum.

 3.

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych i opatrzonych hasłem „Konkurs ofert – pielęgniarki”, do dnia 30.08.2019 r. godz. 15.00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.09.2019 r. o godz. 12.00.

 4.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 3.09.2019 do godziny 15:00, a wynik zostanie ogłoszony na stronie internetowej MCLChPiG.
  2. Konkurs przeprowadzony będzie w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty dla ogłaszającego według oceny Komisji Konkursowej. Ocenie podlegać będzie zgłoszone przez oferenta m.in. doświadczenie, kwalifikacje, wysokość zaproponowanego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oraz deklarowany wymiar pracy (ilość godzin/miesiąc).
  3. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  4. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
  5. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

AKTUALIZACJA 23.04.2019 r.

Termin do składania ofert zostaje wydłużony do dnia 10 maja 2019 r.

AKTUALIZACJA 10.05.2019 r.

Termin do składania ofert zostaje wydłużony do dnia 31 maja 2019 r.

AKTUALIZACJA 31.05.2019 r.

Termin do składania ofert zostaje wydłużony do dnia 31 lipca 2019 r.

AKTUALIZACJA 31.07.2019 r.

Termin do składania ofert zostaje wydłużony do dnia 30 sierpnia 2019 r.

AKTUALIZACJA 03.09.2019 r.

Komisja, po uwzględnieniu kryterium cenowego, wybrała ofertę Oferenta 2 tj. Usługi Pielęgniarskie Grażyna Grzelak.

Komplet dokumentacji konkursowej znajduje się w linku poniżej: