Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Aktualizacja 01.10.2018 r – przedłużenie terminu do składania ofert.

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
w Otwocku przy ulicy Narutowicza 80
zaprasza

oferentów do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, na okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.:

  1. wykonywania badań serologicznych;
  2. wykonywania i opisów badań scyntygraficznych;
  3. wykonywania i opisów badań rezonansu magnetycznego;
  4. wykonywania badań immunofenotypowania;

W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi obowiązujących przepisów. Oferty na udostępnionych formularzach, należy skła­dać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach w siedzibie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, Sekretariat (parter).

Postępowanie konkursowe prowadzi komisja konkursowa powo­łana przez Dyrektora Naczelnego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. Składanie ofert do dnia 28.09.2018 r. do godz 15.00.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert dnia 01.10.2018 r. o godz 11.00.
  3. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostaną umieszczone na stronie www Centrum dnia 01.10.2018 r. godz. 15.00.
  4. Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem www.otwock-szpital.pl, pod nr tel. (22) 34 46 423 lub w siedzibie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – Biuro Radcy Prawnego (parter) do dnia zamknięcia przyjmowania ofert.

Dyrekcja szpitala zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert w całości lub części.

 

Komplet dokumentacji do pobrania pod poniższym linkiem:

dokumenty – konkurs diagnostyka 2018

 

Aktualizacja 26.09.2018 r. Odpowiedzi na pytania.

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej w zadaniu nr III, tj. oprócz pozycji 6 i 7: Rezonans magnetyczny serca i Rezonans magnetyczny serca z kontrastem?

Udzielający zamówienia nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych w ramach jednego zadania.

2. Jaka jest szacowana liczba badań w zadaniu nr 3?

Szacowana liczba badań w zadaniu nr 3 wynosi ok 60-70 rocznie.

3. Jakie są kryteria wyboru oferty?

Udzielający zamówienia wybiera najkorzystniejszą ofertę uwzględniając m.in. takie czynniki jak: odległość, cena, terminy wykonania badań i wydania wyników badań (czas oczekiwania).

 

Aktualizacja 01.10.2018 r. Przedłużenie terminu na składanie ofert.

W związku z brakiem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu, Udzielający zamówienia przedłuża termin na składanie ofert we wszystkich zadaniach do dnia 19 października 2018 r do godz. 15.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2018 r. o godz. 12.00.