Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym

Dyrektor

Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE OPISU BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W SYSTEMIE

TELERADIOLOGICZNYM

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty). Oferenci mogą pobrać ze strony internetowej udzielającego zamówienia www.otwock-szpital.pl lub odebrać w siedzibie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, pok. Nr 7, w godz. 8:00 – 15:00.

 

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz opisem: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym. Nie otwierać do dnia 12.07.2018 r. do godz. 12.00”. Należy złożyć w siedzibie udzielającego zamówienia do dnia 12.07.2018 r. do godz. 11.00 – Sekretariat.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.).

Dokumentacja konkursowa do pobrania w linku poniżej:

Konkurs_TELERADIOLOGIA 2018

 

AKTUALIZACJA 1.

Z uwagi na brak złożonych ofert w terminie 12 lipca 2018 r. Udzielający zamówienie przedłuża termin na składanie ofert do dnia 23 lipca 2018 r. do godziny 11.00.

Pliki