Konkurs ofert – teleradiologia – rostrzygnięcie

PROTOKÓŁ

z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań rentgenodiagnostyki klasycznej w systemie teleradiologicznym.

 

  1. Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego, w dniu 29 listopada 2017 r., godz. 12.00.
  2. Komisja w składzie: Marcin Bender, Hanna Cichecka, Krzysztof Stec
  3. Do konkursu zgłoszono dwie oferty:

             1) CDO Provega Sp. z o.o., ul. Chopina 14, 20-023 Lublin

             2) Hospital Investment Group Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań

  1. Komisja w dniu 6 grudnia 2017 roku, wezwała obu oferentów do potwierdzenia możliwości określonych w Rozdziale III pkt. 9 SWKO. Z analizy odpowiedzi Oferenta 2 jasno wynika, iż nie wkalkulował kosztu w/w integracji w cenę podaną w ofercie. W tym stanie rzeczy, po uwzględnieniu odpowiedzi od obu oferentów, Komisja rekomenduje wybranie jako najkorzystniejszej oferty nr 1. tj. CDO Provega Sp. z o.o., ul. Chopina 14, 20-023 Lublin
  2. Protokół odczytano w obecności wszystkich członków komisji, nikt nie wniósł uwag do treści protokołu.