Konkurs ofert dla lekarzy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii. Aktualizacja – ogłoszenie wyniku.

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU

05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 112 poz. 654 ze zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz MCLChPiG  w Otwocku w zakresie:

Anestezjologii – świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

1.

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyżej wymienionych zakresach zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.

2.

Projekt umowy oraz szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w Biurze Radcy Prawnego oraz na stronie internetowej.

 3.

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych i opatrzonych hasłem „Konkurs ofert – Anestezjologia”, do dnia 07.12.2018 r. godz. 15:00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2018 r. o godz. 11:00.

 4.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu otwarcia ofert do godziny 15:00, a wynik zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej MCLChPiG.
  2. Konkurs przeprowadzony będzie w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty dla ogłaszającego według oceny Komisji Konkursowej. Ocenie podlegać będzie zgłoszone przez oferenta m.in. doświadczenie, kwalifikacje, wysokość zaproponowanego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oraz deklarowany wymiar pracy (ilość godzin/miesiąc).
  3. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  4. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
  5. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych dotyczących konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Komplet dokumentacji w poniższym linku:

AKTUALIZACJA 10.12.2018 r. OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU

W dniu 10.12.2018 r.  Komisja konkursowa w składzie:

  1. Marcin Bender – przewodniczący
  2. Grzegorz Krasowski
  3. Barbara Wilczek

przystąpiła do otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert w zakresie:

  1. Anastezjologia – udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza specjalistę w ramach ordynacji dziennej, dyżurowej i ambulatoryjnej.

Złożono 1 ofertę  spełniającą kryteria formalne – oferent został zaproszony do podpisania umowy.

Wybraną ofertę złożył Pan Jerzy Zachwiej.