Ogłoszenie o konkursach na stanowisko ordynatora

Dyrektor Naczelny Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
przy ul. Narutowicza 80 w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie ogłasza konkursy na stanowiska ordynatorów:
1. Oddziału VIII Chorób Płuc i Gruźlicy
2. Oddziału X Chorób Płuc i Gruźlicy

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896), tj. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie chorób płuc oraz minimum 8 lat pracy w zawodzie.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Poz. 182 z 2012r.).

Kandydaci powinni przedstawić podanie, odpis dyplomu, przebieg pracy zawodowej, prawo wykonywania zawodu, zaświadczenie o posiadanych specjalizacjach, stopniach i tytułach naukowych. Należy złożyć zaświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe
oraz inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz dwie opinie o kwalifikacjach zawodowych (merytoryczne).

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty należy składać w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem,
w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.

Posiedzenia komisji konkursowych rozpatrujących zgłoszone kandydatury odbędą się w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. O terminie posiedzenia komisji konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.